ירושות וצוואות

/

ייפוי כח מתמשך

כותב המאמר :

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי, שהעניק המחוקק לאדם,על מנת שיוכל באמצעותו לקבוע כיצד יראו חייו, אם חלילה לא יהיה צלול וכשיר לקבל החלטות.

המצב המשפטי הקודם, העניק כלי אחד לטיפול באדם שאיבד את כשירותו, והוא מינוי אפוטרופוס, כאשר המינוי נעשה ע"י בית המשפט, לאדם אין אפשרות פורמאלית לקבוע מי יהיה האפוטרופוס שלו, ושיקול הדעת של האפוטרופוס מחליף את שיקול הדעת של האדם עליו הוא ממונה.

החידוש בייפוי כוח מתמשך הוא בכך שניתנת אפשרות, למי שמעוניין, לקבוע בעצמו מי יהיה הפועל בשמו, כיצד יקבע שהוא אינו צלול וכשיר לקבל החלטות, ומעל לכל להנחות את מיופה הכח, אילו החלטות עליו לקבל עבור הממנה שבשמו הוא פועל.

ההנחיות שנותן הממנה הם בשלושה תחומים: עניינים אישיים, עניינים רפואיים ועניינים רכושיים. האתגר הגדול ביותר שעומד בפניו של הממנה ושל עורך ייפוי הכח (עורך הדין) הוא לנסות ולשער אילו מצבים עלולים להתפתח בעתידו של הממנה, שבפניהם יעמוד מיופה הכח, וידרש לקבל החלטות עבור הממנה.

הכנת ייפוי כוח הינה הליך הכולל סדרת מפגשים של עורך ייפוי הכוח עם הממנה, במסגרתם יוסברו  משמעויות ייפוי הכוח, האפשרויות הרבות העומדת בפניו לקביעת היותו/ם של מיופה/י הכח,  אפשרות לקביעת מספר מיופי כוח ומערכת היחסים ביניהם, אפשרות לקבוע מיופה כוח מחליף, אפשרות לקבוע מיופה כוח שונה לכל אחד מהעניינים (אישי, רפואי ורכושי) ועוד ועוד.

כמו כן, יוצגו האפשרויות העומדות בפני הממנה למנות מיודעים לדבר, שהם מי שמיופי הכח אמור לעדכן אותם בעניינים שיקבעו על ידי הממנה.

בסופו של הליך תגובש רשימת ההנחיות שייתן הממנה למיופה כוחו, שהם למעשה יקבעו כיצד יראו חייו אם חלילה יאבד את כשירותו המשפטית.

כפי שציינו, לייפוי הכח המתמשך יתרונות רבים:

  • בראש ובראשונה האפשרות של הממנה לקבוע כיצד יתנהלו חייו, ואם יאבד את צלילותו וכשירותו המשפטית. 
  • כמו כן המחוקק קבע הנחיות רבות למיופה הכח כיצד עליו לנהוג במקרים בהם לא ניתנה הנחיה מפורשת על ידי הממנה תוך שמירה על כבודו, צניעותו ופרטיותו של הממנה. 
  • לממנה ניתנה גם הזכות לבחור את הבקרות שיוטלו, אם בכלל, על מיופה הכח (מיודע לדבר, צורך בהסכמה של מאן דהוא נוסף לפעילות מסוימות וכיו"ב).
  • מיופה הכח פטור מהגשת דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי, צורך שהיווה מטרד לאפוטרופוס שמונה למי שאיבד את צלילותו וכשירותו, ומנע מאנשים להסכים ולשמש כאפוטרופוסים.

בסופו של יום, אין ספק שיתרונות ייפוי הכח המתמשך רבים, ולכן אנו רואים יותר ויותר אנשים שהכינו והפקידו ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

זכויות יוצרים משרד עורכי דין י. דנאי.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי, שהעניק המחוקק לאדם,על מנת שיוכל באמצעותו לקבוע כיצד יראו חייו, אם חלילה לא יהיה צלול וכשיר לקבל החלטות.

 

בטחונות בעסקאות מקרקעין מורכבות

קביעת ביטחונות עבור רוכש דירה בתמורה לכספים שישלם למוכר במסגרת הסכם המכר, מהווה נושא חשוב במשא ומתן בין הצדדים, על אחת כמה וכמה בעסקאות רכישה מורכבות, בהן ישנם אלמנטים העשויים להקשות או לעכב את מהלך העסקה.  

הדרך העדיפה לתשלום דמי שכירות

לעיתים קרובות השכרת נכס הנה לתקופת זמן המחייבת את המשכיר לעקוב מדי חודש אחר תשלום דמי שכירות מאת השוכר. קיימות שיטות שונות לקביעת דרך התשלום של דמי השכירות ע"י שוכר נכס:

אבחון מצב בעלות בנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

תביעת פינוי פולש מנכס

תוכן המאמר יתעדכן במהלך הימים הקרובים.

כלי נגישות